Google+

Struktura ZOSP RP
Struktura Zwiąku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza ochotnicze straże pożarne (oraz inne osoby prawne) w celu reprezentowania ich interesów w zakresie ich działalności statutowe (ochrony przeciwpożarowej).
Związek OSP RP oraz poszczególne OSP posiadają osobowość prawną.

Celem Związku jest w szczególności:

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej,
4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
5) działanie na rzecz ochrony środowiska,
6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
7) rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.


Władzami Związku są władze naczelne i władze oddziałów: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Władzami naczelnymi Związku są:

1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Prezydium Zarządu Głównego,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Główny Sąd Honorowy.


Władzami oddziałów Związku są odpowiednio:

1) zjazd oddziału wojewódzkiego, zarząd oddziału wojewódzkiego, prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego, komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego i sąd honorowy oddziału wojewódzkiego,
2) zjazd oddziału powiatowego, zarząd oddziału powiatowego, prezydium zarządu oddziału powiatowego i komisja rewizyjna oddziału powiatowego,
3) zjazd oddziału gminnego, zarząd oddziału gminnego, prezydium zarządu oddziału gminnego i komisja rewizyjna oddziału gminnego.


Ochotnicza Straż Pożarna (każda) działa na podstawie własnego statutu organizacyjnego oraz ustaw: Prawo o Stowarzyszeniach (7 kwietnia 1989 r. i ustawa o ochronie przeciwpożarowej (24 sierpnia 1991 r.)

Władzami OSP są w hierarchi ważności:

- walne zebranie członków,
- zarząd OSP,
- komisja rewizyjna.


Członkowie OSP dzielą się na:

- czynnych (męższczyźni i kobiety),
- wspierających,
- honorowych,
- młodzieżowych drużyn pożarniuczych.


Osobami funkcyjnymi w zarządzie OSP są:

- Prezes
- V-ce Prezes (Naczelnik)
- II V-ce Prezes (funkcja nie jest obligatoryjnie obsadzana)
- Sekretarz
- Skarbnik
- Gospodarz
- Kronikarz (jeśli prowadzi się kronikę)
- Członkowie Zarządu


Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: Przewodniczącego Komisji i członków.

Członkiem MDP zostać można po ukończeniu 12 roku życia, przy czym od 16 roku można być wybieranym do władz OSP.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspierając rozwój OSP dotuje ją finansowo bądź wspiera w innej formie działalności.
Członkiem honorowym może zostać członek czynny szczególnie zasłużony dla jednostki OSP. Członkowstwo to zostaje nadane przez walne zebranie.

Podstawowe obowiązki strażaka OSP:

- uczestniczyć aktywnie w działalności OSP,
- stosować się do statutu OSP, regulaminów i uchwał władz OSP,
- podnosić poziom przeszkolenia pożarniczego,
- dbać o mienie OSP,
- regularnie opłacać składkę członkowską.


Prawa strażaka OSP:

- wybierać i być wybieranym do władz OSP,
- uczestniczyć w zebraniach OSP z prawem głosu,
- wysuwać wnioski i postulaty wobec władz OSP,
- korzystać ze sprzętu i wyposażenia OSP,
- używać munduru strażackiego i nosić odznaki i medale.


Jednostkę OSP reprezentuje Prezes, kierując jednocześnie pracą zarządu, a w sprawach finansowych razem ze Skarbnikiem.

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno - taktyczną OSP z prawem wydawania poleceń i rozkazów.
 


 

(C) Copyright OSP w Przybrodzie